Algemene Voorwaarden Gocasso

Versie januari 2019

 

Definities en algemene bepalingen

A. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: • Gocasso: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gocasso B.V., kantoorhoudende te Nuenen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72868139. • Wederpartij: de partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met Gocasso, aan wie Gocasso een offerte heeft uitgebracht of die enige andere rechtsbetrekking heeft met Gocasso, ongeacht of de (rechts-)persoon dit voor zichzelf doet of ten behoeve van een ander. • Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen Gocasso en de Wederpartij tot stand komt, waaronder begrepen een overeenkomst op afstand, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst. • Partijen: Gocasso en de Wederpartij samen. B. Gocasso kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Gocasso is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. C. Gocasso behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.

Spring snel naar:

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Gocasso en op iedere overeenkomst tussen Gocasso en een Wederpartij. 1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover Gocasso deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de (deel)opdracht ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden. 1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en), die zoveel mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bepaling. 1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. De Wederpartij wordt in dat geval bekend verondersteld met de toepasselijke algemene voorwaarden van Gocasso. 1.5 Als Gocasso van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat Gocasso in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Gocasso zijn vrijblijvend. Dat houdt in dat Gocasso het recht heeft om de voorwaarden van de offerte en/of aanbieding nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte offerte of aanbieding dus geen rechten ontlenen. Een offerte of aanbieding vervalt in ieder geval als de aangeboden of geoffreerde dienst of producten in de tussentijd niet meer beschikbaar is/zijn. 2.2 Gocasso kan niet aan een uitgebrachte offerte of aanbieding worden gehouden als de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat, die voor een Wederpartij kenbaar is of kenbaar behoort te zijn. 2.3 Aanbiedingen of offertes van Gocasso gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 2.4 Als Gocasso in de aanbieding of offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan Gocasso niet verplicht worden om een gedeelte van de Opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs. 2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3. Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat Wederpartij een offerte of aanbod van Gocasso ongewijzigd accepteert, of als Gocasso een Opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de Opdracht uitvoering heeft gegeven. 3.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen geldig als deze door Gocasso schriftelijk zijn bevestigd, of als Gocasso begonnen is met de uitvoering hiervan. 3.3 Gocasso kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst, en voordat zij de opdracht (verder) uitvoert, van een Wederpartij voldoende zekerheid vragen dat zij aan de betalingsverplichting en eventuele overige verplichtingen zal voldoen. Als een Wederpartij weigert om de gevraagde zekerheid te geven, heeft Gocasso het recht om de Opdracht te weigeren.

4. Verplichtingen Wederpartij

4.1 De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Gocasso heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig aan Gocasso ter beschikking worden gesteld. 4.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gocasso ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn. 4.3 Als de Wederpartij Gocasso opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de Wederpartij Gocasso in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van Gocasso noodzakelijk en/of nuttig zijn. Hieronder valt in ieder geval het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur, het aan de debiteur in rekening brengen van de incassokosten en wettelijke rente, het ontvangen van gelden, het treffen van een betalingsregeling en het doen starten van een procedure voor een gerechtelijke instantie. 4.4 De Wederpartij moet Gocasso meteen op de hoogte brengen als hij/zij in een lopende incassozaak een betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag als gevolg kan hebben. 4.5 De Wederpartij zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Gocasso met betrekking tot de overgedragen vordering geen incasso-activiteiten meer ontplooien, betalingsregelingen treffen of andere afspraken met haar debiteur. Ook zal de vordering niet bij een andere partij ter incasso worden aangeboden of worden overgedragen of bezwaard. 4.6 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn/haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is Gocasso gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan de verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan en/of in de minnelijke incassofase een incassoprovisie van 15% over de hoofdsom van de ter incasso ingediende vordering met een minimum van € 350,00 (excl. BTW) te vorderen en in de gerechtelijke fase de daadwerkelijk besteedde uren in rekening te brengen op basis van een uurtarief van € 95,00 ex btw, onverminderd eventuele overige vergoedingen/kosten.

5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Gocasso bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij wel rekening met de eisen die Wederpartij daaraan heeft gesteld. Gocasso heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden en behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen. 5.2 Alle werkzaamheden die door Gocasso worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht naar beste inzicht en kunnen. De verplichting van Gocasso betreft een inspanningsverplichting. Gocasso biedt derhalve nimmer garantie voor enig resultaat of verwachtingen. 5.3 De opdracht van Gocasso omvat nimmer het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens en bescheiden. De Wederpartij erkent dat de werkzaamheden die door Gocasso namens de Wederpartij wordt uitgevoerd is gebaseerd op de informatie die door de Wederpartij aan Gocasso wordt aangeleverd, en dat de Wederpartij zelf verantwoordelijk is en blijft voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan. 5.4 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een voor de volbrenging van de opdracht overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient Gocasso derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Gocasso een redelijke termijn van tenminste 30 dagen dient te worden gegund de opdracht alsnog te volbrengen. Gocasso BV Refeling 64 5672 CK Nuenen Telefoon 085-0768764 E-mail contact@gocasso.com Website www.gocasso.com Kvk 72868139 BTW NL859267064B01 5.5 Over ten behoeve van de Wederpartij ontvangen gelden wordt geen rente vergoed. 5.6 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of

6. Opschorting en ontbinding

6.1 Gocasso heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als: − de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt; of − Gocasso ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede gronden geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of − door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gocasso verwacht kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de overeengekomen voorwaarden zal nakomen; of − de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst. De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Gocasso direct of indirect (zijn) ontstaan. 6.2 Gocasso heeft altijd het recht om een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen, als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. Gocasso mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming. 6.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Gocasso op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 6.4 Gocasso mag de Overeenkomst met directe ingang kosteloos opzeggen of annuleren als de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken (o.a. ten gevolge van liquidatie, aanvrage van surseance van betaling, faillissement of schulds

7. Annulering

7.1 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de Wederpartij, is Gocasso gerechtigd om: − de kosten voor de reeds gemaakte uren en werkzaamheden in de uitvoering van de overeengekomen opdracht tot aan de annuleringsdatum in rekening te brengen conform het daarvoor geldende uurtarief van € 95,00 excl. btw; of − de vaste prijs die zij met de Wederpartij is overeengekomen te vorderen; of − de wettelijke incassokosten in rekening te brengen. Welke kosten in rekening worden gebracht is ter uitsluitende beoordeling aan Gocasso. Een en ander onverminderd het recht van Gocasso om schadevergoeding te vorderen voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn. 7.2 De annuleringsdatum is de datum waarop Gocasso de schriftelijke annulering heeft ontvangen. 7.3 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van Gocasso leidend.

8. Overmacht

8.1 Gocasso is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW). 8.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Gocasso geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Gocasso niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van Gocasso of derden. Gocasso kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat Gocasso de Overeenkomst had moeten nakomen. 8.3 Gocasso heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden duurt.

8.4 Als Gocasso bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag Gocasso dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Honorarium en facturering

9.1 Gocasso kan haar incassowerkzaamheden verrichten op basis van no cure no pay. Dit houdt in dat bij volledige of gedeeltelijke incasso de incassokosten én wettelijke rente aan Gocasso toekomen. 9.2 Als het honorarium wordt vastgesteld op offertebasis, dan wordt het honorarium vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten van 5% van het verschuldigde honorarium. 9.3 Als het honorarium wordt vastgesteld op basis van een vaste prijs, dan is de vaste prijs altijd gebaseerd op uitvoering van de betreffende werkzaamheden binnen een redelijke termijn. 9.4 Als een gerechtelijke procedure dient te worden opgestart, dan worden de tarieven met betrekking tot alle (voorbereidende) werkzaamheden hiervoor in overleg met de Wederpartij besproken en vastgesteld. 9.5 Bij spoed wordt het tarief per factuur met een factor 1,5 verhoogd. Dit geldt zowel voor het standaard honorarium, een ander schriftelijk overeengekomen tarief als voor een overeengekomen vaste prijs. 9.6 De ten behoeve van de Wederpartij gemaakte kosten (zoals vast recht, deurwaarderskosten, vertaalkosten, koerierskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en de kosten van ingeschakelde derden) worden separaat bij de Wederpartij in rekening gebracht. Reiskosten worden doorbelast op basis van € 0,50 per kilometer. 9.7 De administratie van Gocasso geldt tussen de Wederpartij en Gocasso als bewijs van hetgeen aan honorarium aan Gocasso is verschuldigd, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs. 9.8 Als een vaste prijs is overeengekomen, factureert Gocasso de Wederpartij het overeengekomen bedrag vóór aanvang van de te verrichte werkzaamheden. Als geen vaste prijs is overeengekomen, factureert Gocasso de Wederpartij tussentijds, in beginsel maandelijks, de honoraria voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten. 9.9 Gocasso is steeds gerechtigd van de Wederpartij betaling van een voorschot te verlangen voor honoraria of kosten die de Wederpartij verschuldigd is of zal worden, alvorens Gocasso gehouden is (verder) te presteren. Een voorschot wordt verrekend bij de laatste factuur voor de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Gocasso is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten zo lang het voorschot niet betaald is.

10. Betaling

10.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag in de valuta waarin is gefactureerd op IBAN rekeningnummer NL32ABNA0516190431 (ABN AMRO Bank N.V.) ten name van Gocasso te Nuenen. Een voorschotfactuur dient binnen uiterlijk 2 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. 10.2 Bij overschrijding van de betaaltermijn verkeert Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Gocasso het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 2% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag ter algehele voldoening van de factuur. 10.3 Zodra de Wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van Gocasso op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. 10.4 Als de Wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00 (excl. BTW). Als de Wederpartij een natuurlijke persoon is, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de tarieven als bepaalde bij Algemene Maatregel van Bestuur (“Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”) van toepassing. 10.5 De Wederpartij kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum door Gocasso te zijn ontvangen. Het bezwaar schort de betalingsverplichting van Wederpartij op geen enkele wijze op. 10.6 In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden door de Wederpartij gedane betalingen steeds toegerekend aan de oudste vordering. Betalingen strekken eerst Gocasso BV Refeling 64 5672 CK Nuenen Telefoon 085-0768764 E-mail contact@gocasso.com Website www.gocasso.com Kvk 72868139 BTW NL859267064B01 in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 10.7 Kortingen, van welke aard ook, gelden slechts onder voorwaarde van stipte nakoming van de (betalings)verplichtingen door de Wederpartij. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle verleende kortingen en is de Wederpartij het gebruikelijke tarief, vermeerderd met rente en kosten, aan Gocasso verschuldigd. 10.8 Gocasso behoudt zich te allen tijde het recht voor en de Wederpartij verleent toestemming aan Gocasso om ten behoeve van de Wederpartij ontvangen gelden te verrekenen met (voorschot) facturen voor honorarium en kosten.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Een eventuele aansprakelijkheid van Gocasso is altijd beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld. 11.2 Gocasso is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gocasso is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 11.3 De aansprakelijkheid van Gocasso is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Wederpartij over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 11.4 Ingeval aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan is Gocasso uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan: (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Gocasso op te lossen, voor zover deze aan Gocasso toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. De Wederpartij moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade. 11.5 Gocasso is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt onder andere verstaan: gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. 11.6 De beperkingen van de aansprakelijkheid van Gocasso zijn niet van toepassing als Gocasso de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld. 11.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Wederpartij uit welke hoofde dan ook jegens Gocasso in verband met de uitvoering van de opdracht in ieder geval na 1 jaar nadat de Wederpartij bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

12. Vrijwaring

12.1 De Wederpartij garandeert aan Gocasso dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart Gocasso voor eventuele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden. 12.2 De Wederpartij vrijwaart Gocasso, en door Gocasso ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden, die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van intellectuele eigendom op de door de Wederpartij verstrekte materialen en

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Gocasso zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, zoals adviezen, brieven, contracten, handleidingen en processtukken. 13.2 De Wederpartij verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief recht om de vervaardigde werken in zijn eigen organisatie te gebruiken voor het bij de opdracht overeengekomen doel. 13.3 Het is de Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gocasso niet toegestaan om de vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen. 13.4 Het is Wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gocasso op geen enkele wijze toegestaan de handelsnaam van Gocasso in c.q. op zijn/haar correspondentie te vermelden. Doet Wederpartij dit wel, behoudt Gocasso het recht voor om alle door haar geleden en nog te lijden schade op Wederpartij te verhalen.

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1 Op de rechtsverhouding tussen Gocasso en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 14.2 De bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de Wederpartij en Gocasso kennis te nemen. 14.3 Partijen zullen eerst proberen om een geschil onderling op te lossen voordat zij een beroep doen op de rechter.

Uw geld snel incasseren?

Bij Gocasso zorgen we ervoor dat elk dossier de aandacht krijgt die het nodig heeft. Wilt u kennismaken met de directe werkwijze van Gocasso? Dien dan meteen uw incasso in en we gaan zo snel mogelijk voor u aan de slag!