Privacystatement van Gocasso

Versie januari 2019

In het privacybeleid staat beschreven hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Wie is Gocasso?

Gocasso verzorgt voor opdrachtgevers zowel de minnelijke als de gerechtelijke incasso en staat opdrachtgevers bij op het gebied van creditmanagement. Verwerkingsverantwoordelijke Gocasso is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Gocasso beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Gocasso is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeen- stemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Spring snel naar:

1. Wat verzamelen we en waarom?

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijke persoon.

Gocasso verwerkt persoonsgegevens, waaronder regelmatig een aantal bijzondere persoonsgegevens.

Van wie we gegevens verzamelen

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens. Dat kan van u of u en uw partner zijn als er bijvoorbeeld een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens.

Voor een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken we ook de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

Verwerkingsdoeleinden

De verwerking van persoonsgegevens door Gocasso geschiedt ten behoeve van:

de uitoefening van overeenkomsten van opdracht in het kader van de incasso van openstaande vorderingen.

Categorieën van gegevens

De verwerking van persoonsgegevens kan betrekking hebben op:

naam, adres, postbusnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, titulatuur, telefoonnummer, telefaxnummer, email-adres;

soms BSN en andere identificerende gegevens;

gegevens over inkomen, bezittingen en schulden;

gegevens met betrekking tot het in het verleden verrichte of lopende acties, of transacties in zaken die van invloed kunnen zijn op respectievelijk voortvloeien uit de bij òf krachtens wet of door de opdrachtgever opgedragen taken en werkzaamheden;

gegevens over de in die zaken van de wederpartij ontvangen bedragen en op hem verhaalbare kosten;

andere voor het doel van de verwerking noodzakelijke niet te categoriseren gegevens.

Grondslag van de verwerking

Gocasso moet het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit de AVG.

Het grootste gedeelte van de verwerkingen gebeurt vanuit:

de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;

het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever.

2. Met welke externe partijen delen wij uw gegevens?

Als dit voor de uitoefening van de incassowerkzaamheden nodig is, delen wij uw gegevens met externe partijen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld onze opdrachtgever, rechterlijke instanties en gerechtsdeurwaarders.

Verstrekking van gegevens vindt niet plaats als dit in strijd zou zijn met de geheim-houdingsplicht van Gocasso.

3. Waar worden de persoonsgegevens door Gocasso opgeslagen?

Voor het verwerken van persoonsgegevens werkt Gocasso met een automatiseringssysteem waarbij de persoonsgegevens binnen de EER worden opgeslagen.

Beveiliging persoonsgegevens

Gocasso is verplicht om door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen persoonsgegevens op een dusdanige manier te verwerken dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid). Om dit te waarborgen werkt Gocasso met een externe partij die een gecertificeerd informatiebeveiligingsmanagementsysteem heeft conform de ISO 27001 norm.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gocasso bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Indien noodzakelijk kan Gocasso besluiten dat documenten en/of gegevens voor een langere termijn worden bewaard.

4. Wil u iets aanpassen of heeft u een vraag?

Gocasso streeft ernaar om de gegevens correct in haar systemen te verwerken. Mocht u desondanks merken dat uw gegevens niet juist zijn verwerkt dan horen wij dit graag. U heeft bijvoorbeeld recht op inzage in of correctie van uw gegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Gocasso van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Gocasso behandelt uw verzoek binnen een maand na ontvangst.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Gocasso dient hierbij wel uit te gaan van de officiële registers. Wilt u bijvoorbeeld uw adres laten wijzigen, dan moet u dat eerst in de Basisadministratie Persoonsgegevens van uw gemeente wijzigen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

Gocasso B.V.

Inzageverzoek AVG

Parkstraat 54

5672 CK Nuenen

5. Hoe u een klacht kunt indienen?

Daarnaast bestaat voor de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres:

Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak)

2594 AV Den Haag

Postadres:

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Telefoon: 0900-2001201 (gebruikelijke telefoonkosten)

6. Meldplicht datalekken en andere eisen vanuit de AVG

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. Gocasso zal als verwerkingsverantwoordelijke melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het naleven van de AVG is onderdeel van ons dagelijks beleid. Naast een datalekprotocol heeft Gocasso ook een register voor de verwerkingsactiviteiten opgesteld, is er beleid voor het doen van een Privacy impactanalyse (PIA), worden er verwerkersovereenkomsten afgesloten en worden onze medewerkers met betrekking tot het informatiebeveiligingsbewustzijn geinformeerd.

7. Functionaris voor de gegevensbescherming

Gocasso heeft nog geen functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld.

8. Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen of als er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.

Uw geld snel incasseren?

Bij Gocasso zorgen we ervoor dat elk dossier de aandacht krijgt die het nodig heeft. Wilt u kennismaken met de directe werkwijze van Gocasso? Dien dan meteen uw incasso in en we gaan zo snel mogelijk voor u aan de slag!